Razem tworzymy
Przyszłość

Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie

17 maja 2021

RADA NADZORCZA


Spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 • Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące wymogi:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa organu zarządzającego w spółkach handlowych (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 • Kandydaci nie mogą:
  • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
  • wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
  • spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych)

 • Dodatkowo Kandydat powinien:
  • posiadać doświadczenie z zakresu planowania i realizacji inwestycji,
  • posiadać doświadczenie z zakresu wynajmu i zarządzania nieruchomościami, prowadzenia działalności na rynku nieruchomości komercyjnych,
  • posiadać doświadczenie z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

 • Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
  • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt. 3,
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty przez Kandydata),
  • oświadczenie, iż:
   – Kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
   – Kandydat nie został skazany wyrokiem w I instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
   – przeciw Kandydatowi nie toczyło się oraz aktualnie nie toczy się postępowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty przez Kandydata),
  • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje, wymagany staż pracy lub umiejętności,
  • przygotowaną przez Kandydata na piśmie i podpisaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.

 • Dokumenty, o których mowa w pkt. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w uzasadnionych przypadkach wykluczenia Kandydata z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 • W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych w ogłoszeniu dokumentów.
 • Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, klatka C, Antresola, Sekretariat Spółki, pok. 29, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – Nie otwierać”.
 • Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:30 do 15:30 w terminie do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 14.00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 • Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.
 • Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.
 • Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.
 • Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki począwszy od dnia 26 maja 2021 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem.
 • Termin, o którym mowa w ust. 14 (zdanie drugie) może zostać zmieniony.
 • Nieobecność Kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki.
 • W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:
  • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, w szczególności w zakresie rynku nieruchomości,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa zarządu Spółki,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki,
  • znajomość zagadnień z zakresu planowania i realizacji inwestycji, zarządzania nieruchomościami.

 • W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać za zgodą Zarządu w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim wysłaniu zapytania na adres: cbf@cbf.com.pl oraz złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 • Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
  • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
  • Statut Spółki,
  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

 • Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.
 • Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.
 • Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 735, ze zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.


Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. (dalej: „CBF”)
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, zwana dalej „CBF” lub „Administratorem”
 • CBF wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@cbf.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z kandydowaniem na Prezesa Zarządu CBF, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury powołania na Prezesa Zarządu CBF. Dokumenty będą przechowywane w CBF przez 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do podmiotów będących akcjonariuszami CBF, ich pełnomocników oraz podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz CBF, jak również do Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości kandydowania na stanowisko Prezesa Zarządu CBF.


W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adresem cbf@cbf.com.pl.

Dokumenty do pobrania:


Oświadczenie Kandydata – Formularz