Razem tworzymy
Przyszłość

Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu spółki pod firmą Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie – Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu

9 czerwca 2022

RADA NADZORCZA

Spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)

działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku upływem XII kadencji Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące wymogi:

a.   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
przepisów odrębnych,

b.    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c.  posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 

d.   nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w

     spółkach handlowych (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

e.    korzystać z pełni praw publicznych,

f.     posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

2. Kandydaci nie mogą:

a.   pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego

       na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b.     wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c.    być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d.     pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e.     wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f.      spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

 

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

a.     posiadać doświadczenie z zakresu planowania i realizacji inwestycji,

b.    posiadać doświadczenie z zakresu wynajmu i zarządzania nieruchomościami,  prowadzenia działalności na rynku nieruchomości komercyjnych,

c.     posiadać doświadczenie z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a.   życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację
o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego,
a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
z przedmiotowym Postępowaniem,

b.  list motywacyjny,

c.   oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2   
(formularz oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały),

d.  dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 i 3,

e.   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty przez Kandydata),

f.    oświadczenie, iż:

    Kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 165a oraz przepisach rozdziałów XXIX, XXX, XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa określone w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a także przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwa skarbowe;

      Kandydat nie został skazany wyrokiem w I instancji za przestępstwa określone
art. 165a oraz przepisach rozdziałów XXIX, XXX, XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa określone w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a także przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwa skarbowe;

       przeciw Kandydatowi nie toczyło się oraz aktualnie nie toczy się postępowanie
za przestępstwa określone
art. 165a oraz przepisach rozdziałów XXIX, XXX, XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa określone w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a także przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwa skarbowe,

g.  aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty przez Kandydata),

h.   inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

i.     przygotowaną przez Kandydata na piśmie i podpisaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.

5.     Dokumenty, o których mowa w pkt. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w uzasadnionych przypadkach wykluczenia Kandydata z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6.   W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata
do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych w ogłoszeniu dokumentów.

7.   Dopuszcza się złożenie przez Kandydata zgłoszenia na oba stanowiska: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (00-400), klatka C, Antresola, Sekretariat Spółki, pok. 29, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki -Nie otwierać” i/lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki -Nie otwierać”.

8.     Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.30 do 15.30 w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r., do godz. 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9.     Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające
do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki począwszy od dnia 22 czerwca 2022 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem,
z zastrzeżeniem pkt. 15.

15. Termin, o którym mowa w ust. 14 (zdanie drugie) może zostać zmieniony.

16. Nieobecność
Kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na
równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

17. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz 
oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki.

18. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

a.       wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, w szczególności w zakresie rynku nieruchomości,

b.      znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c.       doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku członka zarządu Spółki,

d.      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

e.       przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki,

f.        znajomość zagadnień z zakresu planowania i realizacji inwestycji, zarządzania nieruchomościami.

19. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

20. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać za zgodą Zarządu
w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim wysłaniu zapytania na adres: cbf@cbf.com.pl oraz złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia
o zachowaniu poufności.

21. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a.     wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b.     Statut Spółki,

c.      sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy 2020.

 

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1933), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Członków Zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. (dalej: „CBF”)

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, zwana dalej „CBF” lub „Administratorem”
 2. CBF wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@cbf.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z kandydowaniem na Członka Zarządu CBF, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych.
 4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury powołania na Członka Zarządu CBF. Dokumenty będą przechowywane w CBF przez 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do podmiotów będących akcjonariuszami CBF, ich pełnomocników oraz podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz CBF.
 9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości kandydowania na Członka Zarządu CBF.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adresem cbf@cbf.com.pl.

Dokumenty do pobrania:

Formularz oswiadczenie kandydata_2022