Razem tworzymy
Przyszłość

About us

Historia

Centrum Bankowo – Finansowe „Nowy Świat” S.A. powołano w dniu 7 grudnia 1990 roku jako jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. 100% akcji Spółki objął Skarb Państwa. Spółka miała charakter celowy. Zadaniem jej było sfinansowanie z przychodów uzyskiwanych z wynajmu powierzchni, budowy gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród pierwszych najemców Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W latach 1991-2008 Spółka przekazywała środki na rzecz Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego finansując i prowadząc budowę najbardziej nowoczesnej biblioteki w Polsce.

W 2001 nastąpiło nieodpłatne przeniesienie na rzecz Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego własności 10 akcji imiennych Spółki o łącznej wartości nominalnej 900 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową w formie aktu notarialnego pomiędzy Skarbem Państwa a Fundacją Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2010 roku nastąpiły istotne zmiany dotyczące nadzoru właścicielskiego nad Spółką. Skarb Państwa przeniósł własność całości posiadanych przez siebie akcji na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W wyniku dalszych postępowań 90% akcji objął MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Pozostałe 10% akcji należy do Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 5 kwietnia 2022 roku akcjonariuszami Spółki są Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.  – 90% oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
– 10% akcji.